Η Εταιρεία μας, με την επωνυμία “Στέλιος Παρλιάρος Μονοπρόσωπη ΕΠΕ”, που εδρεύει στην οδό Ηροδότου 24, ΤΚ 106 75,  Αθήνα, email contact@steliosparliaros.gr, με ΑΦΜ 998411694, ΔΟΥ Δ’ Αθηνών και διαθέτει τον παρόντα ιστότοπο  www.steliosparliaros.gr  (εφεξής «η Εταιρεία»), στοχεύει να ενημερώσει με τους εξής Όρους όλους εσάς, ως επισκέπτες, για την ενημέρωσή σας μέσω αυτού. 

Στόχος μας είναι να γνωστοποιήσουμε στο κοινό συνταγές και πληροφορίες που σχετίζονται με τη ζαχαροπλαστική.

Οι κάτωθι Όροι, απολύτως συμβατοί με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, ισχύουν κατά την χρήση του παρόντος ιστοτόπου και διέπουν τη σχέση μας ως διαμορφώνεται στο πλαίσιο εγγραφής σας μέσω του ιστοτόπου μας.

Κάθε χρήστης που εισέρχεται και κάνει χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών μας αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους, ως εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση, και αναγνωρίζει ότι δεσμεύεται από αυτούς κατά την περιήγησή του. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει να απόσχει από τη χρήση του ιστοτόπου. Για τον σκοπό αυτό παρακαλούμε πολύ όπως αναγνώσετε προσεκτικά τους κάτωθι Όρους.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τoυς παρόντες Όρους χρήσης, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, για αυτό σας παροτρύνουμε να ανατρέχετε σε αυτούς συχνά για τυχόν μεταβολές.

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Προς απλούς επισκέπτες

Όλοι οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα περιήγησης και αναζήτησης των συνταγών και των προϊόντων που έχουν δημοσιευθεί στον
ιστότοπο. Προς τούτο δεν είναι υποχρεωτική η εγγραφή/σύνδεσή τους. Οι μη εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν επίσης να εγγραφούν για να λαμβάνουν ενημερωτικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (newsletter) για νέες συνταγές, προϊόντα ή υπηρεσίες που η εταιρία δύναται να παράσχει.

Δικαιώματα βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο του παρόντος ιστοτόπου, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κλπ. αποτελούν αντικείμενα αποκλειστικών δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας ή του εκάστοτε δικαιούχου αυτών και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του ιστοτόπου. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της Εταιρείας ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν τον ιστότοπο ή τρίτα μέρη τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα της Εταιρείας ή τρίτων μερών προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στον διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Περιορισμός ευθύνης

Μολονότι η Εταιρεία μας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον ιστότοπο να είναι πλήρεις, ακριβείς, επίκαιρες και σαφείς, εναπόκειται αποκλειστικά στον επισκέπτη/ χρήστη η ευθύνη για τη χρήση, την αξιολόγηση και την αξιοποίηση των παρεχόμενων μέσω του ιστοτόπου πληροφοριών.

Η Εταιρεία δεν ελέγχει ούτε εγγυάται το περιεχόμενο των εγγράφων που τοποθετούν οι χρήστες ούτε την ορθότητα των επ’ αυτών στοιχείων. Ο κάθε χρήστης αποφασίζει αποκλειστικά και μόνο με δικά του κριτήρια για τις πληροφορίες που λαμβάνει και η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για τις περαιτέρω ενέργειές του. Κάθε χρήστης είτε ως εργαζόμενος είτε ως εργοδότης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη χρήση που πραγματοποιεί και την ανάρτηση οιουδήποτε εγγράφου και βαρύνεται εξ ολοκλήρου για οιαδήποτε αστική ή ποινική συνέπεια προκύψει εξ αυτού του λόγου.


Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή παραβίαση διαπιστευτηρίων χρηστών, εφόσον δεν οφείλεται σε δική της υπαιτιότητα. Ο κάθε χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση της εμπιστευτικότητας των κωδικών του και την ορθή χρήση αυτών.


Η Εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για ενδεχόμενα τεχνικά προβλήματα που τυχόν παρουσιασθούν, όταν επιχειρείται η πρόσβαση στον ιστότοπο ή/ και κατά τη διάρκεια αυτής, και σχετίζονται με τη λειτουργικότητα ή τη συμβατότητα της υποδομής του χρήστη με τη χρήση του ιστοτόπου.


Σε καμία δε περίπτωση η Εταιρεία δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης ή χρήστης του ιστοτόπου ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε υπηρεσίες ή/και
πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Επιπλέον δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε οικονομική απώλεια, διαφυγόντα κέρδη, ζημία άμεση, έμμεση ή αποθετική των χρηστών, όπως και αν προκύπτει.

Ευθύνη Χρήστη

Οι χρήστες συμφωνούν και δεσμεύονται να μη χρησιμοποιούν τον παρόντα ιστότοπο με μη νόμιμο και θεμιτό τρόπο και ειδικότερα να μην προβαίνουν σε:

  • Τοποθέτηση εγγράφων με περιεχόμενο προσβλητικό, ψευδές, συκοφαντικό, ανακριβές, βίαιο, υβριστικό και εν γένει αντίθετο στους νόμους και τα χρηστά ήθη.
  • Τοποθέτηση εγγράφων που αφορούν και ταυτοποιούν άλλο φυσικό πρόσωπο και όχι τον πραγματικό χρήστη, παραβιάζοντας τα προσωπικά του δεδομένα.
  • Τοποθέτηση διαφημίσεων.
  • Χρήση στοιχείων που λαμβάνουν μέσω του ιστοτόπου για σκοπούς αθέμιτους και παράνομους, προκαλώντας βλάβη στην Εταιρεία ή σε οποιονδήποτε τρίτο, είτε προσβάλλοντας την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου.
  • Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με email ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας)
  • Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με email ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία,εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων
  • Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με email ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών
  • Παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο.
  • Παραβίαση της ασφάλειας του ιστοτόπου ή των λογαριασμών άλλων χρηστών.

Η Εταιρεία δεν έχει την υποχρέωση να ελέγχει τα έγγραφα τα όποια δημοσιεύονται και τοποθετούνται στον ιστότοπο, αλλά σε περίπτωση που διαπιστωθεί με οιονδήποτε τρόπο ότι παραβιάζουν τους ανωτέρω κανόνες μπορούν να αφαιρεθούν κατά τη διακριτική της ευχέρεια.

Περαιτέρω, στο πλαίσιο των ως άνω υποχρεώσεων και όρων, η Εταιρεία δύναται σε περίπτωση παραβίασης και κατά την απόλυτη κρίση της να τερματίσει οιαδήποτε συμφωνία, να ακυρώσει την ιδιότητα χρήστη ως εγγεγραμμένου μέλους ή να αναστείλει τη χρήση των υπηρεσιών της από ορισμένο χρήστη, δίχως να φέρει οιαδήποτε ευθύνη απέναντί του. Οποιαδήποτε παραβίαση μπορεί να επιφέρει αστικές ή ποινικές διώξεις.

Προσωπικά Δεδομένα και Cookies

Η Εταιρεία μας στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών μέσω του παρόντος ιστοτόπου, πάντοτε σύμφωνα με τις διατάξεις και τις αρχές του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ 2016/679), της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και της νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), προβαίνει στην αναγκαία για το σκοπό αυτό επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων, όπως αναλυτικά μπορείτε να ενημερωθείτε στην Πολιτική Απορρήτου καθώς και την Πολιτική Cookies που διαθέτουμε.

Ασφάλεια ιστοτόπου

Η πρόσβαση στον ιστότοπό μας παρέχεται αποκλειστικά με πρωτοβουλία του επισκέπτη/χρήστη, ο οποίος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό, λογισμικό, τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό και οποιαδήποτε υπηρεσία που είναι αναγκαία για να αποκτά πρόσβαση στον ιστότοπο με ασφάλεια. Επίσης, ο χρήστης είναι υπεύθυνος για την προστασία του συστήματός του από ιούς και άλλο κακόβουλο λογισμικό. Σχετικά με τα ειδικότερα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνουμε στον ιστότοπό μας, μπορείτε να μάθετε περισσότερα στην Πολιτική Απορρήτου.

Σύνδεσμοι σε αυτόν τον ιστότοπο (links)

Η Εταιρεία μας μέσω του ιστοτόπου της ενδέχεται να παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε ιστοτόπους τρίτων μέσα από κατάλληλους συνδέσμους (links). Οι ιστοσελίδες αυτές δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχό της και η Εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τα περιεχόμενα, την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ή την ακρίβεια των πληροφοριών σε αυτές. Η Εταιρεία επίσης δεν ευθύνεται για τις εκπομπές του δικτύου ή για την οποιασδήποτε μορφής μετάδοση που λαμβάνεται από οποιαδήποτε συνδεδεμένη ιστοσελίδα. Σας παρέχουμε αυτούς τους συνδέσμους μόνο ως διευκόλυνση και η συμπερίληψη οποιουδήποτε συνδέσμου δεν υποδηλώνει την έγκριση ή αποδοχή από την Εταιρεία της εκάστοτε ιστοσελίδας. Σε αυτές τις περιπτώσεις σας καλούμε όπως ενημερωθείτε από τις Πολιτικές Απορρήτου των επιμέρους ιστοσελίδων και Υπεύθυνων επεξεργασίας.

Επικοινωνία

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ενημερωθείτε περαιτέρω για τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του ιστοτόπου και τους ειδικότερους όρους, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, είτε μέσω της φόρμας επικοινωνίας στον ιστότοπό μας, είτε στα εξής στοιχεία επικοινωνίας με το μέσο που προτιμάτε: Στέλιος Παρλιάρος Μονοπρόσωπη ΕΠΕ, Ηροδότου 24, 106 75 Αθήνα, +30 2106450633, contact@steliosparliaros.gr

Επίλυση διαφορών

Η Εταιρεία μας θέτει σε προτεραιότητα τη βέλτιστη σχέση με τους πελάτες της και κάθε χρήστη του ιστοτόπου. Στο πλαίσιο αυτό, θα επιδείξουμε κάθε δυνατή προσπάθεια συμβιβαστικής επίλυσης οποιασδήποτε διαφοράς τυχόν προκύψει από τη μεταξύ μας σχέση. Σε κάθε περίπτωση, αρμόδια για την επίλυση των ζητημάτων που προκύπτουν θα είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.