Πολιτική Απορρήτου

Ποιοί είμαστε

H Εταιρεία μας, με την επωνυμία “Στέλιος Παρλιάρος Μονοπρόσωπη ΕΠΕ”, που εδρεύει στην οδό 4, τηλέφωνο +30 210 6450633, e-mail contact@steliosparliaros.gr, με ΑΦΜ 998411694, ΔΟΥ Δ’ Αθηνών (εφεξής «η Εταιρεία»), με προτεραιότητα την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σας, σας καλεί να διαβάσετε την παρούσα Πολιτική για την επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής «Πολιτική Απορρήτου») και να ενημερωθείτε σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα που μας παρέχετε, στο πλαίσιο της μεταξύ μας σχέσης, μέσω του ιστοτόπου μας www.steliosparliaros.gr.
Στόχος μας είναι γνωστοποιήσουμε στο κοινό συνταγές και πληροφορίες που σχετίζονται με τη ζαχαροπλαστική, μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ιστοτόπου μας.

Βασικές Έννοιες

Η επεξεργασία και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων διέπεται από τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων (EE) 2016/679 – GDPR (εφεξής «ΓΚΠΔ»), την εκάστοτε ισχύουσα ελληνική νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (ν. 4624/2019, ν. 2472/1997, ν. 3471/2006, ως ισχύουν, κ.λπ.), καθώς και από τις σχετικές αποφάσεις και οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (εφεξής «ΑΠΔΠΧ»), πλέον της παρούσας Πολιτικής. Για την καλύτερη κατανόηση της Πολιτικής, σας παραθέτουμε τους ορισμούς των βασικών εννοιών που θα συναντήσετε:

«Υποκείμενο» των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

«Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»

«Επεξεργασία»

«Υπεύθυνος Επεξεργασίας»

«Εκτελών την Επεξεργασία»

«Αποδέκτης»

«Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων» (ΥΠΔ), «DPO»

«Υποκείμενο» των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: Ο χρήστης του ιστοτόπου, επισκέπτης ή εγγεγραμμένος χρήστης, ενδιαφερόμενος εργοδότης ή εργαζόμενος, και οποιοδήποτε άλλο φυσικό πρόσωπο, έρχεται σε επαφή με τον ιστότοπό μας.

«Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»: Κάθε πληροφορία που μπορεί να ταυτοποιήσει άμεσα ή έμμεσα ένα φυσικό πρόσωπο (το «Υποκείμενο»), όπως το ονοματεπώνυμο, η ταχυδρομική διεύθυνση, τα στοιχεία επικοινωνίας του (τηλέφωνο, κινητό), η ηλεκτρονική διεύθυνσή του (e-mail), κ.ά.

«Επεξεργασία»: Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχουν περιέλθει ή θα περιέλθουν σε γνώση της Εταιρείας, είτε απευθείας από εσάς μέσω του ιστοτόπου, είτε στο πλαίσιο των συναλλακτικών σας σχέσεων με αυτήν.

«Υπεύθυνος Επεξεργασίας»: Η Εταιρεία με την επωνυμία “Στέλιος Παρλιάρος Μονοπρόσωπη ΕΠΕ”, που εδρεύει στην οδό Ηροδότου 24, ΤΚ 106 75, Αθήνα, τηλέφωνο +30 210 6450633, e-mail contact@steliosparliaros.gr, με ΑΦΜ 998411694, ΔΟΥ Δ’ Αθηνών, η οποία καθορίζει τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω του παρόντος ιστοτόπου.

«Εκτελών την Επεξεργασία»: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του Υπευθύνου της επεξεργασίας.

«Αποδέκτης»: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας, όπου επίσης κοινολογούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είτε πρόκειται για τρίτον είτε όχι.

«Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων» (ΥΠΔ), «DPO»: Ο Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, που έχει ο ορίσει η Εταιρεία, ως Υπεύθυνος
Επεξεργασίας, ο οποίος φέρει τη θέση και τα καθήκοντα που ορίζει το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Ποια δεδομένα σας συλλέγουμε, για ποιο σκοπό και με ποια νομική βάση

H Εταιρεία μας, με την επωνυμία “Στέλιος Παρλιάρος Μονοπρόσωπη ΕΠΕ”, που εδρεύει στην οδό 4, τηλέφωνο +30 210 6450633, e-mail contact@steliosparliaros.gr, με ΑΦΜ 998411694, ΔΟΥ Δ’ Αθηνών (εφεξής «η Εταιρεία»), με προτεραιότητα την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σας, σας καλεί να διαβάσετε την παρούσα Πολιτική για την επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής «Πολιτική Απορρήτου») και να ενημερωθείτε σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα που μας παρέχετε, στο πλαίσιο της μεταξύ μας σχέσης, μέσω του ιστοτόπου μας www.steliosparliaros.gr.
Στόχος μας είναι γνωστοποιήσουμε στο κοινό συνταγές και πληροφορίες που σχετίζονται με τη ζαχαροπλαστική, μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ιστοτόπου μας.

Μέσω του ιστοτόπου μας συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε κατά περίπτωση τα αναγκαία προσωπικά δεδομένα, στο πλαίσιο της καλύτερης δυνατής εξυπηρέτησής σας και της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεών μας κατά τη μεταξύ μας σχέση, αλλά και των εννόμων υποχρεώσεών μας εν γένει, στο πλαίσιο ηλεκτρονικών συναλλαγών και προστασίας του καταναλωτή. Ειδικότερα, επεξεργαζόμαστε τα κάτωθι δεδομένα στις εξής περιπτώσεις:

  • Είσοδος στον ιστότοπο: διεύθυνση IP, ημερομηνία και ώρα πρόσβασης, URL, access provider, φυλλομετρητής, λειτουργικό σύστημα

Σκοπός: Παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών προς εσάς, ορθή δημιουργία σύνδεσης, ασφάλεια και σταθερότητα συστήματος, αποτροπή διαδικτυακής απάτης

Νομική βάση: α) η μεταξύ μας σχέση β) έννομη υποχρέωση γ) έννομο συμφέρον, στο πλαίσιο ασφαλούς διάθεσης του ιστοτόπου μας στο ευρύ κοινό

  • Επικοινωνία, μέσω φόρμας επικοινωνίας: όνομα, email, σχόλια

Σκοπός: Επικοινωνία, διαχείριση αιτήματος, ερωτήματος ή παραπόνου σας

Νομική βάση: α) η μεταξύ μας σύμβαση β) έννομο συμφέρον, στο πλαίσιο
βέλτιστης εξυπηρέτησής σας

  • Ενημερώσεις- newsletter: email

Σκοπός: Αποστολή ενημερωτικών δελτίων σχετικά με τις προσφορές, τις υπηρεσίες και τα νέα μας

Νομική βάση: α) η συγκατάθεσή σας β) κατά περίπτωση, το έννομο συμφέρον μας, στο πλαίσιο προώθησης ενεργειών και υπηρεσιών, στους υφιστάμενους πελάτες/ χρήστες για όμοιους διαφημιστικούς σκοπούς

Cookies (βλ. Πολιτική για τα Cookies)

Δεδομένα ειδικών κατηγοριών

Όσον αφορά ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα (δεδομένα ειδικών κατηγοριών), δεν επεξεργαζόμαστε καταρχήν τέτοια δεδομένα μέσω του ιστοτόπου μας γιατί δε μας είναι αναγκαία, όπως ενδεικτικά δεδομένα που σχετίζονται με τη φυλετική ή εθνοτική σας καταγωγή, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές σας πεποιθήσεις, δεδομένα υγείας ή δεδομένα που αφορούν την σεξουαλική σας ζωή ή το γενετήσιο προσανατολισμό σας, δεδομένου ότι τα ανωτέρω δεδομένα δεν είναι απαραίτητα για εμάς.

Δεδομένα που αφορούν ανηλίκους

Η Εταιρεία μας δεν επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα από ανήλικα πρόσωπα. Πάντως, επισημαίνουμε ότι, όταν η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα βασίζεται στη συγκατάθεση σύμφωνα με το άρ. 6 παρ. 1 στ. α) ΓΚΠΔ, σε σχέση με την προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών απευθείας σε παιδί, η παρεχόμενη από τον ανήλικο συγκατάθεση και κατά συνέπεια η επεξεργασία είναι σύννομη, εάν ο ανήλικος είναι τουλάχιστον 15 ετών, άλλως αν παρέχεται ή εγκρίνεται από το νόμιμο αντιπρόσωπο του ανηλίκου.

Αποδέκτες των δεδομένων σας

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε στο πλαίσιο της μεταξύ μας σχέσης μέσω του ιστοτόπου μας τυγχάνουν επεξεργασίας μόνο από:

  • Το εξουσιοδοτημένο προσωπικό μας το οποίο δεσμεύεται με όρους εμπιστευτικότητας και τηρεί μέτρα ασφαλείας,
  • Συνεργάτες της Εταιρείας μας, στους οποίους σύμφωνα με το άρ. 28 ΓΚΠΔ αναθέτουμε την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών για λογαριασμό μας (ως Εκτελούντες την επεξεργασία) και με τους οποίους έχουμε διασφαλίσει την σύμφωνη με το ΓΚΠΔ επεξεργασία για την προστασία των δεδομένων σας, με υπογραφή συμβατικών όρων και δέσμευση τήρησης επαρκών μέτρων, σύμφωνα με τις αντίστοιχες διατάξεις του ΓΚΠΔ (άρ. 28, 32), όπως, ενδεικτικά συνεργάτες στο πλαίσιο διαχείρισης και υποστήριξης του ιστοτόπου, εταιρείες παροχής προωθητικών υπηρεσιών – ενημερώσεων, κλπ.
  • Δημόσιους φορείς και αρχές, αστυνομικές και άλλες αρμόδιες αρχές, εισαγγελείς, άλλες διοικητικές υπηρεσίες, κ.λπ., όταν υποχρεούμαστε προς τούτο από το εφαρμοστέο νομοθετικό πλαίσιο,

Χρονικό διάστημα τήρησης των προσωπικών δεδομένων

Διατηρούμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα για όσο απαιτεί η φύση και ο σκοπός της εκάστοτε επεξεργασίας, για όσο ορίζεται από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, και σε κάθε περίπτωση για όσο παραμένετε εγγεγραμμένοι και όσο το απαιτούν οι επιμέρους συμβατικές δεσμεύσεις μας, λαμβανομένων υπόψιν σχετικών έννομων υποχρεώσεων της Εταιρείας μας αλλά και τυχόν νομικών αξιώσεων που δύναται να προβληθούν εξ αυτής, ώστε αναλόγως να αιτιολογήσουν το χρόνο διατήρησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Μετά την πάροδο του ανά περίπτωση αναγκαίου χρονικού διαστήματος, τα δεδομένα που δεν είναι πλέον αναγκαία, θα διαγράφονται με ασφαλή και μη ανακτήσιμο τρόπο.

Τα δικαιώματά σας ως προς την επεξεργασία των δεδομένων σας

Κάθε επισκέπτης ή εγγεγραμμένος χρήστης, ως υποκείμενο των δεδομένων, δύναται να ασκήσει οιαδήποτε στιγμή τα δικαιώματα του, όπως αυτά προβλέπονται στον ΓΚΠΔ και ιδίως τα άρθρα 12 έως 23 αυτού, και την κείμενη εθνική νομοθεσία
και ειδικότερα:

Δικαίωμα ενημέρωσης και παροχής πληροφοριών για την επεξεργασία των δεδομένων, πριν και κατά την επεξεργασία (άρ. 12, 13, 14 ΓΚΠΔ)

Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και εφόσον τα επεξεργάζεται η Εταιρεία, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας (άρ. 15 ΓΚΠΔ)

Δικαίωμα διόρθωσης των δεδομένων (άρ. 16 ΓΚΠΔ).

Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων («δικαίωμα στη λήθη») (άρ. 17 ΓΚΠΔ).

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας (άρ.18 ΓΚΠΔ).

Δικαίωμα φορητότητας (άρ. 20 ΓΚΠΔ).

Δικαίωμα εναντίωσης (άρ. 21 ΓΚΠΔ) και εναντίωσης σε τυχόν αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ (άρ. 22 ΓΚΠΔ).

Δικαίωμα ανάκλησης της ήδη δοθείσας συγκατάθεσής σας (άρ. 7 παρ. 3 ΓΚΠΔ)

Δυνατότητα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή (άρ. 77 ΓΚΠΔ).

 

Τρόπος άσκησης των δικαιωμάτων σας και υποβολή καταγγελίας

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας εγγράφως, ώστε να είναι δυνατή η εξέτασή τους, με έναν από τους τρόπους που ακολουθούν:

  1. Είτε αποστέλλοντας email στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση contact@steliosparliaros.gr
  2. Είτε με αποστολή ή αυτοπρόσωπη παράδοση ενυπόγραφου αιτήματος στην έδρα της Εταιρείας μας, στην οδό Τιμολέοντος Φιλήμονος 13, ΤΚ 115 21 – Αθήνα

Η Εταιρεία μας αφού λάβει το γραπτό αίτημά σας θα καταβάλει κάθε προσπάθεια να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες εντός (1) μηνός από την ημερομηνία παραλαβής του αιτήματός σας, εκτός εάν οι εργασίες που αφορούν την ικανοποίηση του αιτήματος χαρακτηρίζονται από ιδιαιτερότητες και/ή περιπλοκές, βάσει των οποίων διατηρεί το δικαίωμα να επεκτείνει τον χρόνο ολοκλήρωσης. Σε κάθε περίπτωση θα σας ενημερώσουμε σχετικά με την πορεία του αιτήματός σας εντός ενός (1) μηνός από την υποβολή του.

Ασφάλεια των δεδομένων σας

Η Εταιρεία μας μεριμνά μεταξύ άλλων για τη λήψη των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων προκειμένου να διασφαλίζεται το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας κατά την επεξεργασία των δεδομένων σας, ιδίως από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, άνευ αδείας κοινολόγηση ή προσπέλαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 32 του ΓΚΠΔ. Διαθέτει προς τούτο σχετικές Πολιτικές και τηρεί εν γένει τις αρχές της επεξεργασίας (άρ. 5 ΓΚΠΔ), προς εξασφάλιση της διαθεσιμότητας, ακεραιότητας και εμπιστευτικότητας των δεδομένων σας. Ειδικότερα, ως προς τα μέτρα που λαμβάνουμε για την ασφάλεια των δεδομένων σας μέσω του ιστοτόπου μας ενδεικτικά: www.steliosparliaros.gr

Τροποποιήσεις της Πολιτικής

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου ενδέχεται να τροποποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή και κάθε φορά στον ιστότοπο θα αναρτάται η επικαιροποιημένη έκδοσή της. Για το λόγο αυτό οι χρήστες καλούνται όπως ανατρέχουν τακτικά στην παρούσα Πολιτική.

Χρήσιμα στοιχεία επικοινωνίας

Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Επωνυμία: «Στέλιος Παρλιάρος Μονοπρόσωπη ΕΠΕ»

Έδρα: Τιμολέοντος Φιλήμονος 13, 115 21, Αθήνα

ΑΦΜ/ΔΟΥ: 998411694

Τηλέφωνο: +30 210 64 50 633

Email : contact@steliosparliaros.gr

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 1 – 3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600
Fax: +30 210 6475628

Email : contact@dpa.gr

Website: www.dpa.gr